Bezprzewodowy system detekcji wycieku? Pewnie! I to całkiem tanio!

TankControl - bezprzewodowy system wykrywania wycieków dla przemysłu 4.0

TankControl to bezprzewodowy system wykrywania wycieków zaprojektowany w duchu Industry 4.0.

Rozwiązanie jest dedykowane dla rafinerii, terminali paliwowych, hurtowni, fabryk, czyli wszędzie tam, gdzie odległość oraz skomplikowanie systemu ma znaczenie. Terminale charakteryzują się dużymi obszarami i skomplikowaną infrastrukturą. Obszar terminala jest trudnym miejscem do dostarczania kabli ze względu na duże odległości, linie kolejowe lub brak kanałów kablowych. Dlatego oferujemy rozwiązanie, w którym nie są wymagane kable komunikacyjne. TankControl jest certyfikowanym rozwiązaniem bezprzewodowym, które pomaga terminalom zachować elastyczność i nie wymaga prac ziemnych. Na swoim obiekcie możesz połączyć w jeden system wszystkie istniejące centrale wykrywania wycieków. Sygnał jest bezprzewodowo wysyłany do chmury, a pracownik terminalu może uzyskać do niego dostęp za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze. TankControl pokazuje stan wszystkich czujników na żywo na ekranie komputera (wykrywanie wycieków, alarm przepełnienia, alarm poziomu minimalnego itp.). System generuje różne raporty gotowe do kontroli.

TankControl składa się z oprogramowania i urządzeń dedykowanych na potrzeby terminali i dostosowanych do aktualnej infrastruktury. Klient może wybrać różne typy systemów do obsługi TankControl, zaczynając od systemów detekcji, które są instalowane w zbiornikach, rurociągach, studzienkach itp. Stan wszystkich czujników (wyciek, awaria itp.) jest na żywo pokazywany na ekranie monitora czy telewizora. Zazwyczaj montuje się ekran np. 55 calowy w sterowni, który wyświetla się  mapę z wszystkimi monitorowanymi czujnikami na żywo (może być mapa, część schematu lub nawet mapa Google). Wszystkie czujniki mogą być zdalnie zarządzane za pomocą komputera z przeglądarką internetową. System jest chroniony za pomocą haseł dostępu.

Kluczową funkcją jest opcja raportowania. Możemy wysyłać raporty automatycznie raz w tygodniu, miesiącu itp. lub na żądanie Użytkownika. Gotowy raport w formacie XLS czy PDF wysyłany jest na wskazany w systemie adres email. Niezależnie od samej detekcji wycieków, Klient ma możliwość również wpięcia w system alarmów poziomu minimalnego, przepełnienia zbiornika, alarmów pożarowych itp.

Kluczowe zalety:

- System jest skalowalny. Można go kupić na własność, istnieje również sprzedaż w modelu EAAS: EQUIPMENT AS-A-SERVICE. Zazwyczaj producenci systemów wykrywania wycieków, producenci systemów pomiarowych itp. rozwiązań wymagają 100% zapłaty za sprzęt, dlatego terminale często skreślają z planów aktualizacje lub modernizacje istniejącej infrastruktury.. TankControl to pierwszy system dostępny w modelu EAAS. Wierzymy, że Industry 4.0 nie tylko siła tkwiąca w samym oprogramowaniu, to wyzwanie dla wszystkich obszarów codziennej pracy terminali, w tym finansowania.

- System jest elastyczny. Oferuje gotowe do użycia rozwiązanie dla wszystkich projektantów terminali. W naszej firmie wiemy, że codzienne życie jest pełne zmian. Wiemy również, że w przypadku modernizacji infrastruktury, zmian zbiorników itp. wiąże się to z dużymi potrzebami finansowymi. W takim przypadku nowoczesne systemy automatyki i filozofia Internetu Rzeczy powinny być częścią rozwiązania, a nie kolejnym problemem inwestycyjnym.

Największą korzyścią z wdrożenia systemu TankControl jest ciągłe, zdalne, bezpieczne monitorowanie stanu szczelności zbiorników przechowujących ciecze niebezpieczne tak, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi produktów niebezpiecznych do gruntu. Wyciek skutkowałby negatywnym efektem ekologicznym, którego usunięcie wiązałoby się nie tylko z ogromnym nakładem inwestycyjnym, ale również z nieodwracalną degradacją terenu i wód podziemnych.

Z rozwiązania skorzystają przedsiębiorstwa w sektorze przemysłowym, paliwowym (naftowym), transportowym, spożywczym oraz w każdym, w którym w zbiornikach przechowuje się ciecze niebezpieczne/wybuchowe/trujące

Kluczową rolą systemu jest zapewnienie pełnej hermetyzacji zbiorników na ciecze niebezpieczne, wybuchowe, trujące, w tym paliwa. System ma dwa najważniejsze zadania: elektroniczny, zdalny pomiar ilości produktu w zbiorniku oraz monitoring szczelności całej instalacji (zbiorników, rurociągów, separatorów, itp. urządzeń). Dzięki temu, że nie trzeba już otwierać zbiorników aby zmierzyć ile jest w środku produktu, użycie systemu w znaczący sposób ogranicza parowania cieczy niebezpiecznych do atmosfery, zwiększa bezpieczeństwo człowieka i środowiska naturalnego.

W przypadku awarii instalacji na ciecze niebezpieczne (niezależnie czy jest to duży zakład przetwórczy, stacja paliw, rafineria czy tylko niewielka kotłownia), kluczowa jest szybka reakcja personelu w celu ograniczenia negatywnych skutków ekologicznych. Im wcześniej wyciek zostanie objęty działaniami naprawczymi, tym mniejszych rozmiarów będzie szkoda dla środowiska. W przypadku Tank Control informacja jest ciągła (nie jest to monitoring czasowym interwałowy – mamy stały podgląd na informacje dotyczące szczelności systemu) oraz dostarczana natychmiast do operatora. System może być zamontowany w zarówno w control-roomie jak i zdalnie informować o występujących zagrożeniach. Tank Control może monitorować obecność cieczy niebezpiecznych w glebie oraz w wodzie, nadzoruje potencjalne zagrożenia ze strony instalacji, ale także ze strony czynników zewnętrznych (zanieczyszczenia mogą przedostać z zewnątrz lub podochodzić z awarii np. cystern)

Szczególnie wartościowym elementem jest możliwość dostarczania raportów i danych z działania systemu, umożliwiając tym samym stworzenie polityki zarządzania bezpieczeństwem środowiska na terenie danego zakładu/stacji paliw/rafinerii. System daje możliwość nauki, wyciągania wniosków, bieżącego obserwowania codziennej pracy instalacji. Naukę tę przekazuje za pomocą raportów w formacie PDF lub CSV, co daje możliwość łączenia danych, obserwowania nieprawidłowości, a co za tym idzie tworzenia procedur zwiększających bezpieczeństwo i stopień ochrony środowiska naturalnego. Obserwując stany zbiorników, ich minimalne i maksymalne poziomy napełnienia, szczelność instalacji, pojawiające się alarmy i wszelkie wydarzenia, istnieje możliwość zmian np. polityki w zakresie dostaw produktów niebezpiecznych, aby ograniczyć ryzyka np. przepełnienia zbiornika i przedostania się cieczy niebezpiecznych do gleby, powietrza i wód gruntowych.

Tank Control to skalowalne, etapowane rozwiązanie. Bazy paliw, stacje benzynowe, zakłady przemysłowe, rafinerie – każdy z tych przykładów posiada najczęściej zainstalowaną już w obrębie zakłada pewną technologię związaną z np. ochroną PPOŻ. Tank Control wdraża się etapami, rozszerzając jego funkcjonalności na kolejne elementy instalacji. Pierwszym etapem wdrożenia może być montaż systemu detekcji wycieków, który w sposób ciągły sprawdza szczelność instalacji ograniczają ryzyko przedostania się produktu do gleby, wód gruntowych oraz powietrza. Po pozytywnym wdrożeniu, do centrali Tank Robot możemy dołączyć część pomiarową, która mierzy w sposób zdalny i ciągły ilość produktu (cieczy) w zbiorniku, zapewniając jego pełną hermetyzacją oraz ograniczając ryzyko przepełnień. Kolejnym etapem będzie agregacja danych i wdrożenie możliwości ich eksportowania do systemów nadrzędnych zarządzających zakładem. Każdy z tych etapów jest niezależny od siebie. Każdy z nich może zostać wykonany w różnym czasie i objąć dowolną część zakładu. Umożliwia to niski kapitał wejścia w technologię, powolne jej wdrażanie, naukę, dostosowanie do bieżącego cyklu działania zakładu. Poszczególne etapy mogą być droższe lub tańsze ze względu na zainstalowaną technologię, jednak elastyczność ich wdrażania jest ekonomicznie atrakcyjna.

TankControl to:

  • Zdalna, bezprzewodowa praca umożliwiająca znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia
  • Wygodny, łatwy w obsłudze system czujników cieczy i par obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej
  • Ograniczenie emisji par cieczy niebezpiecznych, palnych, trujących do atmosfery
  • Analiza danych dotyczących bezpieczeństwa instalacji na ciecze trujące, niebezpieczne, wybuchowe - raporty i audyty
  • Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwwybuchowym
  • Elastyczne i skalowalne rozwiązanie

 

Opracowanie
PETROSTER SERWIS Sp.J.
Automatyka, systemy pomiarowe i detekcji, serwis stacji paliw, elektromobilność
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki
Wyślij wiadomość
Przejdź do prezentacji